TẨY TẾ BÀO CHẾT CAFE

TẨY TẾ BÀO CHẾT CAFE

  • 149.000 đ 170.000 đ
  • 310

➖ 𝘓𝘰𝘢̣𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘣𝘶̣𝘪 𝘣𝘢̂̉𝘯, 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢 𝘣𝘢́𝘮 𝘴𝘢̂𝘶 𝘭𝘰̂̃ 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘰̂𝘯𝘨.
➖𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘣𝘢̀𝘰 𝘩𝘶̛ 𝘵𝘰̂̉𝘯, 𝘴𝘢̂̀𝘯 𝘴𝘶̀𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘣𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘥𝘢.
➖𝘋𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀ đ𝘰̣̂ đ𝘢̀𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘢̣𝘰 đ𝘰̣̂ 𝘴𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘭𝘢̀𝘯 𝘥𝘢.
➖𝘛𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢̂̉𝘺 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘢́𝘪 𝘵𝘢̣𝘰 𝘥𝘢 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨.

➖ 𝘓𝘰𝘢̣𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘣𝘶̣𝘪 𝘣𝘢̂̉𝘯, 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢 𝘣𝘢́𝘮 𝘴𝘢̂𝘶 𝘭𝘰̂̃ 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘰̂𝘯𝘨.
➖𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘣𝘢̀𝘰 𝘩𝘶̛ 𝘵𝘰̂̉𝘯, 𝘴𝘢̂̀𝘯 𝘴𝘶̀𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘣𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘥𝘢.
➖𝘋𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀ đ𝘰̣̂ đ𝘢̀𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘢̣𝘰 đ𝘰̣̂ 𝘴𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘭𝘢̀𝘯 𝘥𝘢.
➖𝘛𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢̂̉𝘺 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘢́𝘪 𝘵𝘢̣𝘰 𝘥𝘢 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨.
➖𝘔𝘢𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝘢̀𝘯 𝘥𝘢 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̉𝘦, 𝘮𝘪̣𝘯 𝘮𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘮𝘰̛́𝘪.
➖𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘥𝘪̣𝘶 𝘯𝘩𝘦̣, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘢̂𝘺 𝘵𝘰̂̉𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘥𝘢
KHÔNG GÂY KHÔ DA, CẤP ẨM TỐT, KHÔNG RÁT

Sản phẩm cùng loại
Zalo